Regulaminy

REGULAMIN WIZYT

&1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
  z usług świadczonych w Salonie Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY ul. Marcina Borelowskiego- Lelewela 9/3, 30-108 Kraków ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zwanego dalej „Salonem”.
 2. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-20:00- według ustalonego wcześniej grafiku oraz wybrane soboty, w godzinach od 8:00 do 15:00- według ustalonego wcześniej grafiku.
 3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin stanowi umowę na świadczenie usług. Zarezerwowanie terminu na zabieg w Salonie jest jednoznacznej z zaakceptowaniem regulaminu Salonu.
 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

&2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:

 

Monika Tukałło prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY, pod adresem UL. Marcina Borelowskiego- Lelewela 9/3, 30-108 Kraków, NIP: 5130067672, REGON: 360485369, zgodnie
z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: gabinet@kosmetologia-monalisa.pl, numer telefonu: 696 496 162.

&3

Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
  o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

&4

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług na stronie internetowej https://kosmetologwkrakowie.pl/ oraz na portalu rezerwacyjnym monikatukallo.booksy.com oraz w Salonie.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

&5

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie, telefonicznie i online.
 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 20 % ceny Zabiegu.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 72 h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 4. Gdy w dniu zbiegu okaże się, że klientka ma przeciwwskazanie do wykonania zabiegu również uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 5. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie, szkolenie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 6. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

&6

Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu,
  w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem.
 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

&7

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 1. Płatność gotówką w kasie,
 2. Płatność kartą płatniczą,
 3. Wcześniejsza płatność przelewem,
 4. Płatność mobilna za pośrednictwem systemu booksy.
 1. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

 

&8

Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

&9

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 1. przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 2. w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 3. do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
  do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 4. do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 5. do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

&10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
  w Salonie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

&11

Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

&12

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  01.08.2023 r.

 

Regulamin Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną i może otrzymać ją każdy, kto skorzysta z zabiegów w Salonie Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY.
 2. Użytkownikiem Karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
 3. Karty nie można sprzedać, wypożyczyć lub oddać innej osobie.
 4. Posiadacz Karty, w momencie posługiwania się nią, może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
 5. Salon Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY ma prawo do odmowy wydania Karty, w przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w Regulaminie.
 6. Kartę należy okazywać na koniec każdej wizyty w Salonie Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY w celu uaktualnienia.
 7. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie odbioru Karty.
 8. Otrzymanie i korzystanie z Karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu znajdującego się na stronie www.kosmetologwkrakowie.pl.
 9. Posiadacz Karty ma prawo wyboru korzystniejszej dla niego formy zapłaty.
 10. Karta Stałego Klienta jest własnością Salonu Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY.
 11. Na Karcie Stałego klienta naklejane są naklejki z logo Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY.
 12. Naklejki rabatowe na Karcie otrzymuje się przy wizycie za kwotę minimum 50 zł.
 13. Po uzyskaniu 5 naklejek z logiem Salonu Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY właściciel Karty może skorzystać z rabatu 15 % na kolejny wybrany zabieg.
 14. Po uzyskaniu 10 naklejkami z logiem Salonu Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY właściciel Karty może skorzystać z rabatu 40 % na kolejny wybrany zabieg.
 15. Klient sam decyduje czy chce wykorzystać Kartę z 5 naklejkami z 15 % zniżką czy zbierać naklejki dalej aby uzyskać 40 % zniżki.
 16. Po wykorzystaniu Karty 15 % lub 40 % klient otrzymuje nową Kartę Stałego Klient.
 17. Kartę Stałego Klienta nie można wykorzystać na usługi w promocyjnych cenach, które w chwili chęci wykorzystania Karty są dostępne w Salonie Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY. 
 18. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy Karty, nie łączą się z innymi promocjami, pakietami, bonami podarunkowymi i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów.
 19. Każde 5 naklejek uprawnia do 15% zniżki lub 10 naklejek uprawnia do 40 % zniżki na dowolnie wybraną usługę w Salonie Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY (nie dotyczy zabiegów makijażu permanentnego).
 20. Zniżka Karty Stałego Klienta nie obejmuje zakupu kosmetyków.
 21. Naklejki na Karcie Stałego Klienta można zbierać bezterminowo.
 22. Wykorzystanie zniżki po uzbieraniu 5 lub 10 naklejek obowiązuje 3 miesiące od otrzymania ostatniej piątej lub dziesiątej naklejki.
 23. Treść regulaminu jest udostępniana w recepcji oraz na stronie internetowej www.kosmetologwkrakowie.pl
 24. Salon Monika Tukałło KOSMETOLOGIA I MAKIJAŻ PERMANENTNY zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie “Karty Stałego Klienta”.
 25. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie www.kosmetologwkrakowie.pl.
 26. Za termin zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.kosmetologwkrakowie.pl
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2024 r.